Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

chlebemzkarbidem

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianowaczi nowaczi
chlebemzkarbidem

Miałam nadzieję, że tego listu nigdy nie wyślę. 
Do ciebie ani do nikogo innego, bo myślałam też, że nikogo innego już w moim życiu nie będzie. Myślałam, że tylko ty jesteś i będziesz. (...) 

Chciałam ci tylko powiedzieć, że byłeś jeden na milion. 
My byliśmy raz na milion, kiedy komety przelatują obok siebie tak blisko, że splatają się ogonami. Byliśmy jednym, ale nie tym samym. Całością, która nie składała się nigdy z dwóch połówek pomarańczy. Nie byliśmy połówkami, byliśmy całościami, z których wyrosła nowa przestrzeń doznań. Jesteśmy jak zbiory, które stworzyły razem zbiór nowy, niepowtarzalny. (...) 
Byliśmy tak bardzo, że myśląc o tym dzisiaj, zastanawiam się, jak w ogóle ludzie mogą tak z sobą przeżywać. (...) 
To się nie zdarza ludziom, a jeśli w ogóle, to raz na całe życie. 

Najpierw chciałam ci napisać o smutku, który wypełniał mnie przez pierwsze tygodnie. Smutek był tak ciemny, że nie umiałam już nic rozróżnić w świecie. Potem chciałam napisać ci o żalu, a żal był tak głęboki, że nie widziałam dna. Potem chciałam napisać ci o złości, bo złość była tak wielka, że nie mogłam jej ogarnąć wzrokiem. Potem chciałam napisać ci o tęsknocie, ale była ona tak bolesna, że nie mogłam znaleźć złamanego słowa. Teraz chcę ci napisać o wdzięczności.

— Anna Ciarkowska - „Chłopcy, których kocham”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
chlebemzkarbidem
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
chlebemzkarbidem
chlebemzkarbidem

March 10 2018

chlebemzkarbidem
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
chlebemzkarbidem
7266 f698
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPoranny Poranny
chlebemzkarbidem
2390 79b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

March 06 2018

chlebemzkarbidem
1861 849e
Reposted fromdoubleapple doubleapple viaMakeMePurr MakeMePurr

March 05 2018

chlebemzkarbidem
8381 ab25 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacorvax corvax
chlebemzkarbidem
Reposted frommrrru mrrru
chlebemzkarbidem

February 16 2018

6308 631b 500

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viagdziejestola gdziejestola
9198 db18 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
chlebemzkarbidem
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viagdziejestola gdziejestola
chlebemzkarbidem
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viagdziejestola gdziejestola
chlebemzkarbidem
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska

February 13 2018

chlebemzkarbidem
Persona003 by Jerzy Gorczyca
Reposted fromcorvax corvax
chlebemzkarbidem
9373 33ec 500
#ja
6986 31f4
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl