Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

chlebemzkarbidem
sexy as hell!

October 08 2017

4796 b9e5 500
Reposted fromkattrina kattrina vianowaczi nowaczi
chlebemzkarbidem
1204 b047
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
chlebemzkarbidem
2038 322f
Reposted fromPoranny Poranny

October 06 2017

3469 3829
Reposted fromnudes nudes viaPoranny Poranny

October 04 2017

6562 4aaf
Reposted fromkinky kinky
6560 36f1
Reposted fromkinky kinky

September 30 2017

chlebemzkarbidem

September 20 2017

chlebemzkarbidem

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku vianowaczi nowaczi

September 19 2017

7470 d2ec 500

September 03 2017

chlebemzkarbidem

August 17 2017

chlebemzkarbidem
4293 8f1c 500
- Beata Kołodziejczyk (2)
Reposted bycytatyzksiazekcytatypkz451hormezafinatkaComplicated92ecrivainzycie
chlebemzkarbidem
4291 c419 500
- Beata Kołodziejczyk (1)
Reposted bycytatyzksiazekcytatyhormezasentymentalnamadadream
chlebemzkarbidem
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

August 12 2017

chlebemzkarbidem

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
chlebemzkarbidem
6228 80cc
Reposted fromintotheblack intotheblack viamental-cat mental-cat

July 18 2017

July 03 2017

chlebemzkarbidem
1989 1237 500
Nie zostaliśmy. 
Reposted bycytatyMsSuzannayouaresonaivehoudawwanniegosiuuaam16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl